Prezantimi i të dhënve të AgroBiznesit

Qëllimi i Aktivitetit të USAID-it për Zhvillimin e Fuqisë Punëtore të udhëhequr nga Sektori Privat është të krijojë një ekosistem të zhvillimit të fuqisë punëtore të udhëhequr nga sektori privat që pajis të rinjtë me aftësitë e nevojshme që të kontribuojnë në rritjen e industrive që nxisin zhvillimin ekonomik të Kosovës.


Aktiviteti ka grumbulluar të dhenat nga burimet parësore dhe  sekondare në lidhje me zhvillimin e fuqisë punëtore në Agrobiznes.


Pas një kërkimi të gjerë të burimeve të të dhënave, u organizua një punëtori e shkëmbimit të të dhënave me Këshillat e Fuqisë Punëtore të Sektorit të Agrobiznesit dhe palë të tjera të interesuara, ku u prezantuan të dhënat mbi punësimin, qarkullimin, dhe eksportet e produkteve bujqësore të freskëta dhe të përpunuara, dhe këto të dhëna pastaj u vërtetuan nga ana e anëtarëve të këshillit të Agrobiznesit.


Për me shumë informata, ju lutemi lexoni raportin e të dhënave në linkun e mëposhtme:


Shqip   Anglisht